Livslångt Lärande i Prevention av Suicid i Europa

Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiv utbildning är för framtaget för Sverige och andra länder i Europa. Programmet finns idag på sju språk och det är fem länder som har deltagit i Erasmus+projektet och skapat lärandeplattformen. 


Utbildningen ger kunskaper och hjälper dig att förstå mer om dig själv

... om hur din hjärna fungerar.

Skrollar du ner på hemsidan ellipse.12stepsplan.com finns det många små filmer i olika tema. De är lämpliga att titta på själv, eller tillsammans med andra! Se till exempel en film på APT (arbetsplatsträffen), i föreningen eller med vänner och samtala sedan om det ni sett!

På hemsidan ligger också en länk till ELLIPSE Gatekeeper+ Liv & Kris suicidpreventivt utbildningsprogram, som innehåller mycket evidensbaserad forskning och kunskap, som verksamma i hälso- och sjukvård, socialtjänst, räddningstjänst, skola och allmänheten behöver ta del av, som fortbildning och utbildning för att verkligen kunna bygga ett samhälle som tar hand om och stödjer! Utbildningen kräver inga förkunskaper, den är avgiftsfri och finns öppen vårterminen 2023 fram till i slutet av juni. Obs, registrera dig så fall före den sista maj 2023. Utbildningen öppnar sedan under höstterminen 2023 igen.

12 Stegs säkerhetsplan - verktyg i mobilen som räddar liv! Lär dig, gärna tillsammans med någon, hur 12 Stegs Säkerhetsplan fungerar. Det är en webbapplikation som du kan öppna i mobilen, som håller dig trygg och säker och lär dig tekniker för självhjälp och egenterapi. Du kan använda den vid mindre eller större problem och psykisk oro.

Den kan hjälpa dig att stödja någon annan. Lär dig den först genom att göra en Säkerhetsplan för dig själv. Hjälp sedan personen att göra sin egen 12 Stegs säkerhetsplan. Samverka med andra! Att ha sin egen räddningsplan i mobilen kan rädda liv!

På hemsidan hittar du också en youtube-länk där Maiellen förklarar hur du kan arbeta med webbappen, så ha den filmen öppen i mobilen, på samma gång som du följer stegen som beskrivs på datorn, om hur du registrerar dig som användare och loggar in i webbappen för första gången! Du lär dig om Säkerhetsplanens många funktioner,

Det finns mycket att berätta om arbetet i Ellipse

Här på Räddaliv.se, under fliken Om,  under Uppdrag i menyfältet. En bit ner kan du ta del av hur projektet kom till, hur Anna Baran och Maiellen Stensmark träffades och fick idén till projektet, om hur projektet växte fram och deltagare från Norge, Polen, Ungern, Österrike knöts till projektet. https://sv.simplesite.com/app/v5/#/pages/440313122?editmode=true#anchor440359346

Från 1 september 2019- december 2022, under 3,5 år pågick Erasmus+projektet Ellipse, vars mål var att ta fram en gratis Säkerhetsplan och en utbildning i suicidprevention och postvention (engelska ordet för efterlevandestöd). Under i stort sätt hela projekttiden hade vi fredagsmöten på zoom, eftersom pandemin omöjliggjorde resor, efter den första inledande träffen då alla träffades i Karlskrona. Projektet avslutas som det började, men nu med Malmö som träffpunkt, eftersom vi deltog i det 19:e Internationella symposiet om suicid och suicid-beteende, på plats i Köpenhamn i slutet av projekttiden.

Om metoden för att ta reda på vad en utbildning i suicidprevention och efterlevandestöd behöver innehålla 

Vi beslutade oss för att intervjua Fokusgrupper, spela in samtalen och transkribera det som sagts. Anna och Maiellen träffade därför personal från olika verksamheter i Region Blekinge t.ex. chefer och läkare i psykiatrin, socionomer/kuratorer, räddningstjänstpersonal, psykologer, journalister, lärare och efterlevande. Vi intervjuade också suicidpreventiva samordnare från olika regioner i Sverige. Det gav oss en mycket bra bild av hur lite utbildning dessa yrkesgrupper fått i suicidprevention under sina egna studier. Därför uppskattades vår intervju och det sågs som några timmars fortbildning. De behoven som uttrycktes under dessa intervjuer har resulterat i den utbildning vi tagit fram. Verksamheters arbetssätt skiljer sig åt. Det gör det svårare att skapa nationella och regionala samarbetsytor och förbättra suicidpreventionen. Det förklarar också varför postvention inte är ett prioriterat område.

Våra kolleger gjorde detsamma i sina länder och det var också mycket intressant att jämföra olika länders resultat. Vi presenterar resultaten vi kommit fram till inom respektive yrkesområde, både i digital form och i en bok och genom den utbildning vi tagit fram.

Ellipse Gatekeeper+ består av 10 lektioner och har ett rigoröst material inom olika områden, som tillsammans bildar en gemensam bas för att kunna samtala länder och verksamheter emellan, med ett gemensamt språk, vilket är en nödvändig grund, t.ex.i studie- och forskningssammanhang, för att kunna göra sig förstådda olika verksamheter emellan, se  varandras behov och kunna jämföra olika data.

Medias roll för att få ner självmordstalen är väl känd. Därför får denna del en mer utmärkande plats i utbildningen.

Likaså är det eftersatta området Postvention/efterlevandestöd väl beskrivet och den arbetsmodell som tagits fram i Postvention i Blekinge utgör exempel och ligger till grund för en stor del av den praktiska utformningen av Postvention i utbildningen.

Vi har fått möjlighet att lägga ut hela utbildningen på en gemensam plattform för universiteten i Polen, som alla universitet och utbildningar från olika länder i världen utan kostnad får tillgång till. Det blir ett smidigt sätt att verkligen kunna sprida kunskapen, på olika språk, till länder i Europa och över hela världen.

I dagsläget finns Ellipse gatekeeper+ på svenska, engelska, norska, tyska och ungerska.

12 Stegs säkerhetsapp har också kunnat översättas till Ukrainska. Vi fick ta in en översättare för pengar som avsatts för de resor som inte blev av på grund av pandemin.

Resultatet överstiger våra förväntningar och vi har stora förhoppningar för framtiden

Det har varit ett mycket givande och trevligt uppdrag att få medverka i Ellipse. Tänk vad fantastiskt det är att verkligen kunna göra skillnad. Det är speciellt att ha en så stark önskan om att vilja förändra, förbättra och utveckla, som jag har haft och i och med det kunnat medverka till ett arbete som det här.

Nu hoppas jag att allt arbete med suicidprevention i Sverige ska få samma bas i alla Regioner. Det ska inte bero på var i landet, på vilken ort och i vilken region man bor eller befinner sig. Alla medborgare ska ha rätt till samma kompetenta insatser från hälso- sjukvården, socialtjänsten, funktionstöd för människor med livslångt behov av LSS-boende och träffpunkter, skolan och räddningstjänsten, både vad gäller suicidprevention, intervention och postvention/ efterlevandestöd. Det är också oerhört viktigt att alla journalister tar del av samma bas, för att verkligen kunna få ner självmordstalen.

Det ska sägas att kostnaderna för att ta fram utbildningarna är samfinansierade av Erasmus+, och de ingående verksamheterna, som främst lagt tid och engagemang i projektet. Därför har  samhället verkligen råd att kraftfullt implementera föreslagen i programmet, både att låta sin personal gå utbildningen och att låta både de anställda och besökare i verksamheterna, göra en 12-Stegs säkerhetsplan. Det kostar nämligen ingenting, mer än tiden man lägger ner.

I Ungern har de projektmedverkande fått berätta om säkerhetsplanen och utbildningsprogrammet i nationell TV på bästa sändningstid. Man lovordar den och ser fram emot att få ta den i bruk.

 Norge och i Österrike är mediadelen redan spridd och används. Utbildningen finns i verksamhet i sjukhusvård i Inlandet och kommer förhoppningsvis till universiteten.

I Polen har Anna Baran fått uppdraget att utbilda samhället i suicidprevention, enligt en nationell stategi för självmordsförebyggande. Anna hade redan innan jul 2022 gett föredrag på fem platser i Polen under hel- eller halvdagar för ett par tusen yrkesverksamma. 

I Sverige, på LInnéuniversitetet i Kalmar finns Ellipse Gatekeeper+ utbildningsprogram från början på yrkesutbildningar i uppdragsutbildningen.


Vi har positiv förväntan om att övriga lärosäten också kommer att erbjuda sina studenter Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Utbildningsprogram på universitet och högskolor.


Vi hoppas att Regionerna ska erbjuda Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Utbildningsprogram som fortbildning för personalen.


Maiellen börjar våren 2023 att bjuda in till zoomutbildningar, som stöd för den som vill gå hela eller delar av  utbildningsprogrammet, genom en introduktion samt uppföljning, med samtal omkring utbildningens innehåll, med praktiska gruppövningar som är moment i utbildningen.

Dela den här sidan