Ingen ska behöva gå igenom sorg efter självmord

Därför antogs en nollvision i Sverige 2008.

 

Men arbetet för att förebygga självmord har knappt kommit igång.

 

I Sverige är vi duktigare på att förhindra självmord genom samverkan mellan blåljusfolk och med utryckning vid befarat självmord som om det vore hjärnblödning eller hjärtstopp...

Vi bygger väg- och broräcken, bygger in järnvägsspår i städer och tänker suicidpreventivt vid nybyggnationer.

Förebygg självmord i samhället

Vi behöver bli bättre på att förebygga självmord genom att anta suicidpreventiva planer i verksamheter. På företag, i omsorg, skola, i vården och hos myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen och migrationsverket och andra statliga verk, behöver chefer och anställda i verksamheten samt våra politiker ges kunskap om hur viktigt kunskap och rätt bemötande är och för att självmord ska kunna förebyggas. Man behöver lära sig hur man kan agera under och efter olika händelser och situationer, för att inte människor ska hamna i en sådan fas av livskris, depression eller psykos att det kan leda till att situationen sammantaget medverkar till att en person försöker ta sitt liv. 

 

Förebyggande strukturerade insatser behövs;

 

- när någon plötsligt förändras.

 

* När anhöriga känner oro och larmar vårdcentral, psykiatri och tar med sin anhöriga till vården.

 

* Anhörigas rätt att utgöra ett reellt stöd för den enskilde i vården behöver säkras och bli synliggjord i psykiatrisk och somatisk vård.

 

- när någon är med om förluster av olika slag;

 

* vid skilsmässa, missfall, att vara adopterad, svåra olycksfall, amputerad kroppsdel, egen kronisk sjukdom, missbruk av droger, alkohol och spel, anhörigs död mitt i livet, domslut som innebär en sorgeprocess.

 

- när någon har ångest inför livet

 

* Barn-unga- vuxna och äldre med sårbarhet inför livets normala skiften - vid könsproblematik och av sexuell natur, vid ofrivillig barnlöshet, komplikationer i vården... eftersom obearbetade upplevelser kan ge upphov till ångest och oro. 

 

*Eget och andras åldrande, vid ålderdomlig försvagning och ensamhet, vid partners bortgång.

 

*När närstående dött en förtidig död.

 

*Vid ensamhet, pensionering och vänners bortgång.

 

Vid behov av nyorientering och nystart i livet 

behövs ibland skyndsamt, korta till långvariga lösningsinriktade terapeutiska kontakter vid traumatiska händelser.

 

Samtalsstöd behöver komplettera eventuell medicinsk behandling.

 

Motion- konst- aktivitet- på recept, gärna tillsammans med andra, kan underlätta nyorientering.

 

Gemenskap, nära relationer till andra. Att engagera sig i något som är större än det egna, att hjälpa andra.

 

Våra anhöriga ville inte dö - de dog i psykologiskt olycksfall

❤❤❤

Våra anhöriga som tagit sitt liv skulle ha fått diagnosen depression/akut psykos när de inte kunde se något slut på det psykiska och fysiska lidande som de levde med. De tog sitt liv, men ingen av dem hade valt att göra det. Det fria valet finns inte i hjärnan hos den självmordsnära personen med tunnelseende. Handlingarna i riktning att försvinna från sin livssituation är som tvångshandlingar som en följd av sjukdomstillståndet/ depressionen.

 

Om vi anhöriga/nära vänner, hade fått veta

fått insyn i hur psykiatrin, vårdcentralen, den somatiska sjukhusvården och socialtjänsten bedömer, behandlar och förmår att hantera de behov en enskild människa har,...

 

om personer som anat oro och samtalat om misslyckanden och tråkigheter med våra anhöriga på något sätt hade yppat något, om vi hade förstått faran...

 

om personer som bemöter och behandlar en akut suicidal person samtalar med patienten och med de närmast anhöriga och närstående som känner personen,... behandlar och lägger tanke- och känslomässiga pussel och ser status i samråd,... kan istället ett livsskyddande stöd byggas upp runt personen.

 

Ta sitt liv är inte ett val den personen gör, det är en effekt

av ett tunnelseende/sjukdomstillstånd av depression som kan vara en livshotande sjukdom, och /eller av medicinering. Det behövs en rådig person som förhindrar att självmordet sker. Finns den hjälpen visar det sig att de allra flesta mycket snart tackar för sitt liv.

 

En suicidal person är i ett livshotande tillstånd

och det behöver sättas in akut holistisk livskraftig behandling, med uppföljning som pågår över tid. Det görs sällan idag. De faktorer som lett till ångest och oro, livsleda och självmordsplaner måste bearbetas, gammalt begravt måste tas fram. Det kan gälla skuldkänslor och att ha orsakat familjemedlemar eller andra människor stort lidande, att ha stora skulder eller stå utan egen ekonomi, att inte kunna träffa barn-barnbarn och känna utanförskap, oro inför att bli vuxen, på grund av dödsfall eller skilsmässa känna rädsla inför det kommande.

 

En akut suicidal får inte lämnas utan ständig övervakning  behöver vårdas/tas omhand på ett sådant sätt att personen inte blir en fara för sitt eget liv.

 

Anställda i verksamheter måste informeras om faror och konsekvenser av olika sjukdomstillstånd, chefer och personal behöver få "första hjälpen"-utbildning i psykisk hälsa

 

Alla arbetsplatser behöver suicidpreventiva planer

Anställda vid företag, myndigheter och företrädare för verksamheter behöver ha ett holistiskt perspektiv vid bedömning och bemötande. Ingen människa kan se sitt liv uppdelat och splittrat i delar, som samhällets specialiseringar är organiserade.

 

Frihet från psykisk ohälsa utgör ett "helhetsgrepp" där personens totala situation, somatiskt, psykiskt och mentalt inkluderar personens fysiska livsförhållanden och bygger på personens hälsa, ekonomi; inkomst/ utgifter/ skulder, familjesituation och relationer.

 

Förbättringar i bemötande och rutiner

❤❤❤

Det finns otroligt mycket att förbättra i bemötande av människor i livskriser och med självmordstankar. Men också för sörjande som förlorat en anhörig mitt i livet. Det onormala att en av yngre generation dör innan en äldre behöver sin speciella behandling, liksom när en förälder dör ifrån sitt barn. 

 

Det finns hjälp att få, du har kommit rätt!

* Det finns mycket att utveckla för vårdcentraler och psykiatrisk vård i rutiner för omvårdnad. Ta del av nya forskningsrön och skapa kanaler för kunskapsspridning, för att förbättra de förebyggande insatserna!

 *Omgående behövs ett kvalificerat samtalsstöd/terapi i den omfattning som  personen behöver i sin kris.

* Rutiner behövs för samtalsstöd och långvarig uppföljning efter ett självmordsförsök.

* Samtalsstöd efter en närståendes självmordsförsök. Inte bara de närmaste utan familjen i vidare bemärkelse (oavsett biologiska band) behöver efter ett självmordsförsök garanteras kvalificerat samtalsstöd över tid, ur förebyggande perspektiv och för att stärka de enskilda familjemedlemarna. 

* Själsångest och sorg behöver ges tid för läkning,

* behöver ge rätt till sjukskrivning och rehabilitering i den takt den anhörige klarar och behöver.

* Samtalsbehandling ska alltid erbjudas, alltid vid medicinering.

 

 

Dela den här sidan