Livslångt Lärande i Prevention av Suicid i Europa

Dela den här sidan

Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Suicidpreventiv utbildning är framtagen för Sverige och andra länder i Europa. Programmet finns idag på sju språk och det är fem länder som har deltagit i Erasmus+projektet och skapat lärandeplattformen. Den tar upp både suicidprevention och efterlevandestöd, den beslyser forskares syn och förmedlar kunskap från expterter. 

Här finns en självhjälps- webbapplikation 12 Stegs Säkerhetsplan, som lär ut akronymer och gör det genom dialektisk och kognitiv beteendeterapi. Den ger stöd genom många hjälpmedel som du använder för att spara information och du når direkt hjälp som du förprogrammerat när du behöver den!

På hemsidan finns också små filmer i olika teman om du skrollar ner en bit. De kan användas på till exempel APT, att ses tillsammans och sedan samtala omkring.

På hemsidan finns den suicidpreventiva utbildningen för Journalister och Mediafolk allra sist, med checklista och själva e-boken.

ellipse.12stepsplan.com

Utbildningen ger kunskaper och hjälper dig att förstå mer om dig själv

... om hur din hjärna fungerar.

ELLIPSE Gatekeeper+ utbildningsprogram innehåller mycket evidensbaserad forskning och kunskap, för verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, räddningstjänst och skola, som även allmänheten behöver ta del av, som fortbildning och utbildning för att verkligen kunna bygga det samhälle som tar hand om och stödjer! 

Lär dig, gärna tillsammans med någon, hur 12 Stegs Säkerhetsplan fungerar, som håller dig trygg och säker och lär dig tekniker för självhjälp, egenterapi, men också för att kunna hjälpa någon annan och samverka med andra! Den kan rädda liv!


Där hittar du också en youtubelänk där Maiellen förklarar hur du kan arbeta med webbappen. Så ha den öppen och följ stegen som beskrivs när du loggar in i webbappen för första gången!

Det finns mycket att berätta om arbetet i Ellipse

Här på Räddaliv.se, under Om och Uppdrag i menyn, en bit ner, kan du ta del av hur projektet kom till, hur Anna Baran och Maiellen Stensmark träffades och fick idén till projektet, om hur projektet växte fram och deltagare från Norge, Polen, Ungern och Österrike knöts till projektet. https://sv.simplesite.com/app/v5/#/pages/440313122?editmode=true#anchor440359346

2019-2022 pågick Erasmus+projektet Ellipse, vars mål var att ta fram en gratis Säkerhetsplan och en utbildning i suicidprevention och postvention. Under i stort sätt hela projekttiden hade vi fredagsmöten på zoom, eftersom pandemin omöjliggjorde resor, efter den första inledande träffen då alla träffades i Karlskrona. Projektet avslutas som det började, men nu med Malmö som träffpunkt, eftersom vi deltog i den 19:e Internationella suicidpreventiva konferensen i Köpenhamn precis i slutet av projekttiden. Under Om och Uppdrag, i menyn, hittar du bilder däifrån.

Om metoden för att ta reda på vad en utbildning i suicidprevention och efterlevandestöd behöver innehålla 

Vi beslutade oss för att intervjua Fokusgrupper, spela in samtalen och transkribera det som sagts. Anna och Maiellen träffade därför personal från olika verksamheter i Region Blekinge. T.ex. chefer och läkare i psykiatrin, socionomer/kuratorer, räddningstjänstpersonal, psykologer, journalister, lärare, efterlevande samt suicidpreventiva samordnare från olika regioner i Sverige. Det gav oss en mycket bra bild av hur lite utbildning dessa yrkesgrupper fått i suicidprevention under sina egna studier.

Några timmars fortbildning och så de erfarenheter som arbetsplatser ger, har därför resulterat i att olika verksamheters arbetssätt skiljer sig åt. Det förklarar också varför postvention inte är ett prioriterat område. Man har helt enkelt inte lärt sig hur viktigt tidigt och tätt efterlevandestöd är.

Våra kolleger gjorde motsvarande intervjuer i sina länder och det var också mycket intressant att jämföra olika länders resultat. Vi presenterar resultaten vi kommit fram till inom respektive yrkesområde, både i digital form och i en bok. Generellt kan vi konstatera att utbildningsbehoven är stora överallt och vi har behov av utbildning inom samma områden. Därför ser utbildningen som är översatt till 6 språk ungefär likadan ut. Den finns på sex språk på hemsidan, men finns också på Ukrainska och kontakt har tagits med universistet i Ukraina som också översatt utbildningen till sitt språk.

Ellipse Gatekeeper+ består av 10 lektioner och har ett rigoröst material inom olika områden, som tillsammans bildar en gemensam bas för att kunna samtala länder och verksamheter emellan, med ett gemensamt språk, vilket är en nödvändig grund t.ex.i studie- och forskningssammanhang, för att kunna jämföra olika data.

Medias roll för att få ner självmordstalen är väl känd. Att utbilda journalister, mediafolk och administratörer på sociala medier såg vi som så viktigt att de fått en egen utbildningen.

Det eftersatta området Efterlevandestöd/Postvention är väl beskrivet och den arbetsmodell som tagits fram i Blekinge, med tidigt efterlevandestöd för hela familjen efter ett självmord, ligger till grund för den praktiska utformningen av Postvention i utbildningen.

Vi har fått möjlighet att lägga ut hela utbildningen på en gemensam plattform för universiteten i Polen, dit alla universitets- och yrkesutbildningar i olika länder över världen kan få gratis access. Det blir ett smidigt sätt att verkligen kunna sprida kunskapen på olika språk till länder i Europa och över hela världen.

I dagsläget finns Ellipse gatekeeper+ Liv & Kris Utbildningsprogram på svenska, engelska, norska, polska, tyska och ungerska. 

12 Stegs säkerhetsapp har också kunnat översättas till Ukrainska. Vi fick ta in en översättare för pengar som avsatts för de resor som inte blev av på grund av pandemin.


Resultatet överstiger våra förväntningar, med stora förhoppningar för framtiden


Det har varit ett mycket givande uppdrag att få medverka i Ellipse. Tänk vad fantastiskt det är att verkligen kunna göra skillnad. Det är speciellt att ha en så stark önskan om att vilja förändra, förbättra och utveckla, som jag har haft och verkligen kunna medverka i ett arbete som det här.

Vi hoppas att allt arbete med suicidprevention i Sverige ska få samma bas i alla Regioner. Det ska inte bero på var i landet, på vilken ort och i vilken region man bor eller befinner sig, hur stödet ser ut. Alla medborgare ska ha rätt till samma kompetenta insatser från hälso- sjukvården, socialtjänsten, skolan och räddningstjänsten, både vad gäller suicidprevention, intervention och postvention. Det är också oerhört viktigt att alla journalister tar del av samma bas, för att vi verkligen ska kunna få ner självmordstalen.

Det ska sägas att kostnaderna för att ta fram utbildningarna är samfinansierade av Erasmus+, och att de ingående verksamheterna främst lagt ner tid och engagemang i projektet. Därför har  samhället verkligen råd att kraftfullt implementera föreslagen i programmet, både att låta sin personal gå utbildningen och att låta både anställda och besökare i verksamheterna göra en 12-Stegs säkerhetsplan. Det kostar nämligen ingenting, förutom arbetstiden.

I Ungern har de projektmedverkande fått presentera projektet, säkerhetsplanen och utbildningsprogrammet i nationell TV på bästa sändningstid. I Norge och i Österrike spred man mediadelen mycket tidigt och utbildningen används på universitet. Utbildningen finns i verksamhet i sjukhusvård i Inlandssjukhuset i Norge. I Polen har Anna Baran fått uppdraget att utbilda samhället i suicidprevention, enligt en nationell stategi för självmordsförebyggande. Anna hade redan innan jul 2022 gett föredrag på fem platser i Polen under hel- eller halvdagar för ett par tusen yrkesverksamma. 

I Sverige hoppas vi att lärosäten kommer att erbjuda sina studenter Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris Utbildningsprogram, liksom inom regional och kommunal samverkan och som fortbildning för personalen.


Maiellen började våren 2023 att bjuda in till zoomutbildningar och att lära ut 12 stegs säkerhetsplan till suicidnära personer och personer som hjälper andra personer.


Utbildning för Media och sociala medier för att stödja människor


”Sedan mitten av 1950-talet har det skett en ökning av första-hjälpen-tjänster i psykisk hälsa, speciellt i stora städer. De upprätthålls av insatser från välgörenhetsorganisationer, sjukhus och kyrkor. Den som ringer får omedelbart prata med någon och får psykologisk hjälp.


Ursprungligen utformades dessa tjänster för att förhindra självmord. Senare har de utvecklats till insatser i kris-interventioner som en "andlig första hjälp" för personer i psykologiska kriser. Förutom att den som tar emot samtalen vars tonläge och ord därmed har en avstressande effekt i sig, riktar den utbildade operatören in sig på det känslomässiga-emotionella tillståndet hos den som ringer.”


Källa: lektion 2: För Media, i utbildningsprogrammet Ellipse Gatekeeper+, ellipse.12stepsplan.com

(E-boken går att nå via hemsidan ellipse.12stepsplan.com från och med januari 2023. Du hittar den längst ner på hemsidan.